Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng có thẩm quyền cho phép kéo dài dự án quan trọng quốc gia

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm đối với vốn ngân sách trung ương, nhưng không quá ngày 31/12 năm sau.

Audio
Dự án quan trọng quốc gia được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công. Ảnh minh họa

Dự án quan trọng quốc gia được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công. Ảnh minh họa

Ngày 6/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Đây là một văn bản luật quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện, cũng như thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công.

Giải ngân chậm nhất không quá 1 năm

Đối với quy định về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm, Nghị định 40/2020/NĐ-CP nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm, nhưng không quá ngày 31/12 năm sau.

Các trường hợp áp dụng trong trường hợp này là Dự án quan trọng quốc gia; Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 1 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

Đến ngày 31/1 năm sau năm kế hoạch, nếu không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công được giao hằng năm, không có các trường hợp bất khả kháng được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị định cũng quy định, trường hợp có nhu cầu cấp bách về vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước cho phép ứng trước kế hoạch vốn năm sau để thực hiện dự án đầu tư công thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

 Mức vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch trung hạn bố trí cho dự án.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Nghị định nêu rõ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định của Luật Đầu tư công.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hằng năm, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch.

Trường hợp bộ, cơ quan, địa phương không phân bổ hết số vốn kế hoạch được giao, sẽ xem xét, quyết định thu hồi, điều chuyển cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác có nhu cầu vốn.

T.Toàn