Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo, xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước

(CLO) Kết luận cuộc họp giao ban của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết và phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo, xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 cùng kế hoạch dài hơi 5 năm tới.

Audio
Bài liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung chỉ đạo, xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung chỉ đạo, xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước.

Trước hết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đó là: Cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội với việc củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hay nói cách khác là cân đối giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa tuân theo các quy luật thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, giữa tiến bộ xã hội với bảo vệ môi trường, giữa tính độc lập và hội nhập.

Thứ hai là: Cân đối giữa phát triển kinh tế nhanh với việc bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, trong đó có vấn đề gìn giữ môi trường, bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Thứ ba là: Cân đối giữa nội lực và ngoại lực, giữa kinh tế trong nước với kinh tế nước ngoài, giữa nội thương với ngoại thương, giữa xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ với mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế khu vực cũng như toàn cầu. 

Thứ tư là: Cân đối giữa ưu tiên ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn. Cụ thể, không được chủ quan, tránh chạy theo mục tiêu ngắn hạn thiếu tính bền vững, bỏ mục tiêu dài hạn, có tính xuyên suốt. Các bộ, cơ quan giữ vững,  kiên định niềm tin vào lý tưởng và những nguyên tắc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thứ năm là: Cân đối nguồn lực tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân thanh toán quốc tế và nhiều cân đối vĩ mô khác.

Theo Thủ tướng, những vấn đề cân đối như trên đây đều có thể tựu chung lại thành “ý Đảng và lòng dân”, làm sao huy động người dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng thì mới thành công trong thực hiện nghị quyết của Đảng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao VPCP chuẩn bị một Chỉ thị của Thủ tướng về các nhiệm vụ sau Tết để các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt hơn ngay từ ngày đầu, tháng đầu, không để tình trạng “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà tháng Giêng là tháng làm việc cật lực để bắt tay ngay vào nhiệm vụ năm 2021.

Quốc Trần