Điều chỉnh kích thước chữ

Thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

(CLO) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và các quy định hiện hành.

Audio

Đây là một trong nội dung chỉ đạo tại văn bản Thông báo số 445/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ phát đi ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ủy ban quốc gia.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu có giải pháp bảo đảm 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu có giải pháp bảo đảm 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

Năm 2020, với chủ đề chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, công tác người cao tuổi cần được các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm ưu tiên, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác người cao tuổi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và các quy định hiện hành; có giải pháp bảo đảm 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

Lập hồ sơ sơ theo dõi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giảm giá vé, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định; đánh giá, tổng kết các chương trình, đề án giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, sắp xếp lại Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò Thường trực Ủy ban Quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Luật Người cao tuổi; đánh giá, tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020; tổ chức các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi; tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổi tại các địa phương; tổng hợp báo cáo, chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết Ủy ban Quốc gia theo quy chế làm việc. Cập nhật số liệu liên quan tới người cao tuổi theo kết quả công bố về dân số.

Các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Ảnh: internet

Các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Ảnh: internet

Bộ Y tế tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, điều trị bệnh mãn tính, tâm thần kinh đối với người cao tuổi; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với người cao tuổi; hướng dẫn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi cho cán bộ, nhân viên y tế tại cơ sở; chỉ đạo bệnh viện các tuyến bố trí buồng, giường điều trị đối với người cao tuổi; chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế trong năm 2020.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trong đó có người cao tuổi; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Người cao tuổi có giải pháp hỗ trợ đối với 5% người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế trong năm 2020.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê lập danh sách các cơ sở, khu du lịch, vui chơi, giải trí nhất là khu vực tư nhân để có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công khai thông tin về giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi. Phân bổ nguồn lực, lồng ghép các chương trình, đề án tại địa phương bảo đảm triển khai thực hiện Luật người cao tuổi, Tháng hành động vì người cao tuổi, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Quốc Trần