Điều chỉnh kích thước chữ

Tổ chức, cá nhân được tự do truy cập, sử dụng dữ liệu mở

(CLO) Theo Nghị định 47/2020/NĐ-CP, cơ quan nhà nước ưu tiên cung cấp dữ liệu mở đối với dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao; tổ chức, cá nhân được tự do truy cập, sử dụng dữ liệu mở.

Giao diện dữ liệu mở trên website dulieu.itrithuc.vn. Ảnh minh họa

Giao diện dữ liệu mở trên website dulieu.itrithuc.vn. Ảnh minh họa

Nghị định 47/2020/NĐ-CP cũng quy định, hoạt động cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc: Dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản ánh đầy đủ nội dung thông tin cơ quan nhà nước cung cấp; dữ liệu được cung cấp là dữ liệu được cập nhật mới nhất; phải có khả năng truy cập sử dụng được trên môi trường mạng; phải đảm bảo khả năng thiết bị số có thể gửi, nhận, lưu trữ và xử lý được.

Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu nguyên trạng như được công bố; không bao gồm các hình thức trình bày và các thông tin phát sinh từ dữ liệu mở đã được cung cấp; cơ quan, tổ chức, cá nhân không được bán dữ liệu mở đã được khai thác nguyên trạng từ cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác. Khi sử dụng dữ liệu mở trong sản phẩm, dịch vụ thương mại của mình phải cung cấp miễn phí dữ liệu mở kèm theo sản phẩm, dịch vụ thương mại đó.

Tổ chức, cá nhân được tự do truy cập sử dụng dữ liệu mở, không yêu cầu khai báo định danh khi khai thác, sử dụng dữ liệu mở; dữ liệu mở ở định dạng mở; việc sử dụng dữ liệu mở được miễn phí.

Về quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, Nghị định nêu rõ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng dữ liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác; sử dụng dữ liệu mở vào sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại của mình; cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trích dẫn, ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu mở trong các sản phẩm, tài liệu liên quan có sử dụng dữ liệu mở.

Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước phải được công bố trên Cổng dữ liệu quốc gia và cho phép tổ chức, cá nhân tải về sử dụng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được bán dữ liệu mở đã được khai thác nguyên trạng từ cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác.

Thủ tướng giao Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành danh mục dữ liệu mở, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trong phạm vi quản lý.

Nghị định 47/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2020.

Thế Vũ