Điều chỉnh kích thước chữ
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

Tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(CLO) Theo tin từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Đảng bộ Tổng công ty này vừa tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Audio
Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Đảng bộ Vinataba tổ chức.

Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Đảng bộ Vinataba tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 11-KH/ĐUTLVN, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, để đảm bảo việc học tập, quán triệt Nghị quyết hoàn thành trong Quý II năm 2021 đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Đảng ủy Tổng công ty tổ chức trong thời gian 2 ngày (21-22/6/2021).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến (online meeting) kết nối từ điểm cầu của Đảng bộ Tổng công ty tới điểm cầu của 22 cơ sở đảng trực thuộc nhằm quán triệt và triển khai toàn diện, rộng khắp tới đông đảo cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, ông Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trực tiếp quán triệt hết sức sâu sắc và rõ nét tinh thần cũng như những nội dung trọng tâm đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua với 5 chuyên đề chính.

5 chuyên đề này gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia.

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực/Thành viên HĐTV Tổng công ty đã trực tiếp quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn kinh tế - xã hội; phù hợp điều kiện thực tế của Tổng công ty và các đảng bộ/chi bộ trực thuộc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

ông Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

ông Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Theo đó, Đảng bộ Vinataba phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm, Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85%/năm; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%/năm; Kết nạp bình quân 60 đảng viên/năm; Tăng trưởng doanh thu bình quân 1%/năm; Lợi nhuận tăng bình quân 0,5%/năm; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm; Nộp ngân sách tăng bình quân 2%/năm; Thu nhập bình quân tăng 2%/năm; Kim ngạch xuất khẩu tăng 2%/năm.

Bà Trần Thị Hoàng Mai cũng nhấn mạnh: Sau Hội nghị học tập, quán triệt cấp Đảng bộ Tổng công ty, các đ/c Bí thư đảng ủy/chi ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tại các đảng bộ/chi bộ trực thuộc,chủ trì tiến hành tổ chức thảo luận, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị. Yêu cầu từng đ/c cán bộ, đảng viên viết thu hoạch đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của đơn vị, của Tổng công ty trong thời gian tới.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quyết tâm hoàn thành tốt hệ thống các chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

PV