Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng Bí thư dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016

Hôm nay (24/2), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Audio

(CLO) Hôm nay (24/2), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016 1 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: UBKTTW

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng nêu rõ, nhiệm vụ của Hội nghị là kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn biện pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Hội nghị tập trung trao đổi biện pháp tăng cường giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những vấn đề phức tạp nảy sinh, những vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân phản ánh, tạo cơ sở và sự chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017; từ thực tiễn và yêu cầu kiểm tra, giám sát thời gian tới, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng nói riêng.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị nêu rõ, năm 2016, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát với trọng tâm là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu". Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời ban hành các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các cấp.

Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng Điều lệ và các quy định của Đảng. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với năm 2015, số tổ chức đảng được kiểm tra tăng 96,7%, đảng viên được kiểm tra tăng 105%; kịp thời xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, kịp thời, thấu tình, đạt lý, không có "vùng cấm", không có tình trạng "nhẹ trên, nặng dưới".

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước.

Về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường- đó là những thách thức không nhỏ. Song, Đảng và nhân dân luôn tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra.

Tổng Bí thư nêu rõ, mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân, không làm liều, làm ẩu, kết luận kiểm tra phải rõ ràng, nghiêm minh, thuyết phục, phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác.

Cán bộ kiểm tra phải gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải chống tiêu cực ngay trong những cơ quan và những người làm nhiệm vụ chống tiêu cực.

Tổng Bí thư tin tưởng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, nhân dân và đất nước.

PV