Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư nghe báo cáo của 5 đoàn kiểm tra thuộc Ban Bí thư tiến hành tại 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương.

Báo nói Công luận


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Sáng 10/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư nghe báo cáo của 5 đoàn kiểm tra thuộc Ban Bí thư tiến hành tại 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng qua báo cáo của 5 đoàn kiểm tra Ban Bí thư cho thấy việc chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 đúng hướng dẫn, bài bản và có kế hoạch, tiến độ kịp thời. 

Tổng Bí thư khẳng định qua đây đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng với những tác động lan tỏa tích cực trong xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị từ kết quả của 5 đoàn kiểm tra và những kết quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua, Ban Bí thư sẽ ra thông báo về phương hướng chỉ đạo tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc Chỉ thị 05 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Theo VTV