Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có không quá 4 Phó Tổng cục trưởng

(CLO) Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Báo nói Công luận
Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước kiểm tra chất lượng thóc nhập kho tại một số điểm kho thuộc Cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: gdsr.mof.gov.vn

Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước kiểm tra chất lượng thóc nhập kho tại một số điểm kho thuộc Cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: gdsr.mof.gov.vn

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 36/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ quốc gia.

Tổng cục có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về dự trữ quốc gia; chính sách phát triển, định hướng nguồn lực, chiến lược dự trữ quốc gia; quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia; kế hoạch dự trữ quốc gia 5 năm và hàng năm; chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý dự trữ quốc gia; điều chỉnh danh mục hàng dự trữ quốc gia, mức dự trữ từng loại hàng, tổng mức dự trữ quốc gia trong từng thời kỳ và hàng năm...

Tổng cục còn có nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, kiểm tra hoạt động dự trữ quốc gia của các bộ, ngành quản lý, đơn vị bảo quản hàng dự trữ quốc gia; kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật dự trữ quốc gia; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật...

Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại trung ương có 9 đơn vị, bao gồm: Vụ Chính sách và Pháp chế; Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản; Vụ Quản lý hàng dự trữ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài vụ - Quản trị; Văn phòng; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ.        

Các tổ chức Dự trữ Nhà nước tại địa phương gồm có 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng; Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng là đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Công an; Quốc phòng; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội và chuyên gia về quy hoạch do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định mời.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập các quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập các quy hoạch nêu trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

PV