Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có không quá 4 Phó Tổng cục trưởng

(CLO) Theo Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 23 đơn vị và có không quá 4 Phó Tổng cục trưởng.

Audio
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ảnh: TL

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ảnh: TL

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 08/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Tổng cục có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; năng suất; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; mã số, mã vạch; đánh giá sự phù hợp; thông báo và hỏi đáp quốc gia; giải thưởng chất lượng quốc gia sau khi được phê duyệt hoặc ban hành. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; năng suất; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia... và các văn bản cá biệt khác theo quy định của pháp luật.

Về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Tổng cục có nhiệm vụ quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; tổ chức xây dựng, hướng dẫn áp dụng và tổ chức thực hiện tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì xây dựng; cho ý kiến về việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ…

Về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Tổng cục có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ...

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục có 23 đơn vị; có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng.

Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.  

PV