Điều chỉnh kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên

(CLO) Chiều nay, Quốc hội đã phê chuẩn Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với 460/465 phiếu tán thành.

Audio
Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính- ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý. Như vậy, một số vấn đề hiện thuộc thẩm quyền của Thủ tướng được phân cấp cho thành phố Hồ Chí Minh quyết định. 

TP Hồ Chí Minh được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên  1
 HĐND thành phố Hồ Chí Minh được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch

Theo đó, về quản lý đất đai, HĐND thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải thực hiện công khai lấy ý kiến người dân.

HĐND thành phố cũng sẽ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công. Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian triển khai thực hiện và tăng cường tính tự chủ cho Thành phố, thì việc phân cấp thẩm quyền này cho HĐND Thành phố quyết định là phù hợp nhưng chỉ áp dụng cho các dự án nhóm A sử dụng ngân sách Thành phố; còn các dự án nhóm A sử dụng toàn bộ hoặc một phần nguồn vốn ngân sách trung ương vẫn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết cũng cho phép ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố. Ngân sách Thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất để đầu tư hạ tầng kinh tế- xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố.

HĐND Thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc. Việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do HĐND Thành phố quy định.

UBND Thành phố được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố để phù hợp với đặc điểm của Thành phố. Việc thực hiện này phải gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước...

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018. Chính phủ sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020, tổng kết thực hiện Nghị quyết này báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2022 và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm.


PV