Điều chỉnh kích thước chữ

Trà Vinh: Xử lý kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

(CLO) Qua kiểm tra, giải quyết tố cáo và công tác quản lý đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên.

Audio

Trong năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Trà Vinh đã kiểm tra 507 tổ chức đảng và 1.129 đảng viên (có 457 cấp ủy viên; tăng 83 tổ chức so với cùng kỳ năm 2018); giám sát chuyên đề 412 tổ chức đảng và 964 đảng viên (có 401 cấp ủy viên; tăng 74 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018). 

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm, góp ý, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 76 tổ chức đảng và 127 đảng viên (có 75 cấp ủy viên). Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 268 tổ chức đảng (tăng 53 tổ chức); kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 35 tổ chức đảng. Kiểm tra thu, chi ngân sách 31 tổ chức đảng (tăng 18 tổ chức); kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 315 tổ chức đảng (tăng 59 tổ chức). Giám sát chuyên đề 382 tổ chức đảng và 478 đảng viên (có 329 cấp ủy viên các cấp). Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 16 đảng viên, có 6 cấp ủy viên các cấp; giải quyết khiếu nại kỷ luật 3 đảng viên.

Qua kiểm tra, giải quyết tố cáo và công tác quản lý đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên (có 40 cấp ủy viên các cấp; giảm 18 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018) bằng các hình thức: Khiển trách 59, cảnh cáo 28, cách chức 7, khai trừ ra khỏi Đảng 10 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình... Có 11 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, 6 đảng viên bị xử lý pháp luật, 5 đảng viên bị xử lý kỷ luật hành chính./.

PV