Điều chỉnh kích thước chữ

Triển khai kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 37

(CLO) Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ hoàn thiện một số dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ.

PH37

Về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Thông báo, hoàn thiện dự thảo Luật; trường hợp còn có ý kiến khác nhau về các nội dung quan trọng thì Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ có báo cáo gửi UBTVQH trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình theo Kết luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại phiên họp thứ 36 của UBTVQH để kịp thời báo cáo xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề lớn khác với chủ trương của Chính phủ; trong đó cần lưu ý đối với các nội dung đã thể hiện trong dự thảo Báo cáo của UBTVQH trình Quốc hội và các ý kiến UBTVQH phát biểu tại phiên họp thứ 37. Cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông để Nhân dân cả nước và dư luận xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận cao về các chính sách mới của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội  nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, hoàn thiện dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo đầy đủ hơn về thực tiễn thi hành Luật Giám định tư pháp; xác định rõ những vướng mắc do tổ chức thực hiện và những vướng mắc do quy định của Luật không còn phù hợp hoặc chưa có quy định. Trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cấp bách phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ; Tư pháp, Ngoại giao và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ 8.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp; phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương tiến hành đầy đủ các thủ tục, trình tự, bảo đảm hồ sơ trình theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đồng thời với việc cho ý kiến về 02 dự án Luật này tại phiên họp thứ 38 của UBTVQH.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến kết luận của UBTVQH tại Phiên họp; hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8.

Về kết luận không ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất cụ thể để triển khai kết luận của UBTVQH và xử lý các vấn đề vướng mắc trường hợp không ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2019.

Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp, trên cơ sở đó, hoàn thiện Báo cáo trước khi gửi đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, tập trung bổ sung, làm rõ các nội dung: đánh giá khái quát những đóng góp quan trọng, nổi bật của Hiến pháp năm 2013 trong việc thực hiện công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; tiếp tục rà soát, đánh giá về tính toàn diện, thống nhất của hệ thống pháp luật, những nội dung nào của Hiến pháp chưa được cụ thể hóa, chưa được bảo đảm thực thi; những lĩnh vực, nội dung nào còn chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoặc có quy định nhưng không khả thi; những nội dung nào còn mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản trong hệ thống pháp luật cần được xử lý; đánh giá về việc bảo đảm các điều kiện như về nhân lực, nguồn lực tài chính, các điều kiện cần thiết khác để đáp ứng việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp; trên cơ sở đó hoàn thiện các Báo cáo trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ tại Phiên họp, hoàn thiện Báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, trong đó cần tập trung vào nội dung: yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung, yêu cầu và tập trung tiến hành các giải pháp đã nêu tại các nghị quyết, kết luận của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ động có các biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình mới để làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2020, thời điểm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến UBTVQH tại phiên họp, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách tại Báo cáo số 1701/BC-UBTCNS14 ngày 13/9/2019, ý kiến của Ủy ban Pháp luật tại Báo cáo số 2464/BC-UBPL14 ngày 25/7/2019 để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, đảm bảo các nguyên tắc, trình tự theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

PV

 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (Từ đêm 22/1-1/2): Bắc Bộ trời rét đến rét đậm

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Hà Nội và khu vực Bắc Bộ từ 22-28/1 trời rét về đêm và sáng, từ ngày 29/1 trời chuyển rét và rét đậm.

Siêu đám cưới của Park Shin Hye và Choi Tae Joon

(CLO) Sau gần 4 năm hẹn hò, Park Shin Hye và Choi Tae Joon chính thức tổ chức lễ cưới với sự tham gia của dàn khách mời đình đám.

Hoạt động kinh doanh của châu Phi bùng nổ nhờ làm ăn với Trung Quốc

(CLO) Thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021 là 254 tỷ USD - tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua cả kim ngạch trước đại dịch Covid-19.

Hà Nội tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường học

(CLO) Chiều 22/1, tại Trường THCS Giảng Võ, UBND quận Ba Đình tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường học sau một thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Dự báo thời tiết 23/1: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Vùng núi Đông Bắc Bộ và Tây Bắc rét đậm.

Đức cần thêm 400.000 công nhân lành nghề từ nước ngoài mỗi năm

(CLO) Đức muốn thu hút 400.000 lao động có trình độ từ nước ngoài mỗi năm để giải quyết tình trạng mất cân bằng nhân khẩu học và tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực quan trọng.

Năm 2021 Việt Nam nhập khẩu 160.035 xe ô tô nguyên chiếc các loại

(CLO) Tính cả năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 160.035 chiếc, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 109.728 chiếc, tăng 45,2%; ô tô vận tải đạt 34.916 chiếc, tăng 55,7%

Mở rộng sân bay Điện Biên, thúc đẩy vùng kinh tế Tây Bắc

(CLO) Hôm nay (22/1), dự án mở rộng sân bay Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng. Việc mở rộng nâng cấp sân bay Điện Biên có ý nghĩa quan trọng với vùng kinh tế Tây Bắc.

Lindelof lỡ trận đấu của MU vì chuyện hy hữu

(CLO) Ban huấn luyện đội bóng Man Utd đã cho phép Victor Lindelof vắng mặt ở trận gặp West Ham sắp tới, để anh tập trung động viên tinh thần với vợ và 2 con. Trước đó, trong thời gian diễn ra trận đấu giữa MU và Brentford vừa qua, ngôi nhà của Lindelof tại Manchester bị trộm đột nhập.