Điều chỉnh kích thước chữ

Tuần làm việc thứ năm: Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp và nhân sự

(CLO) Theo chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, trong tuần làm việc thứ năm, Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật và công tác nhân sự.

Audio
Trong tuần làm việc thứ năm, Quốc hội sẽ tập trung cho công tác lập pháp và công tác nhân sự. Ảnh: Trung tâm Báo chí Quốc hội

Trong tuần làm việc thứ năm, Quốc hội sẽ tập trung cho công tác lập pháp và công tác nhân sự. Ảnh: Trung tâm Báo chí Quốc hội

Về công tác lập pháp, Quốc hội nghe trình dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; thảo luận tại tổ các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Đồng thời, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường về các dự án: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Trong tuần, Quốc hội cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Về công tác nhân sự, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu  kín.

Tiếp đó, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

T. Toàn