Điều chỉnh kích thước chữ

UBND tỉnh Đồng Tháp công khai thông tin người phát ngôn báo chí

(CLO) Để thuận tiện cho các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tác nghiệp, UBND tỉnh Đồng Tháp qua cổng thông tin điện tử (www.dongthap.gov.vn) thông báo: Đã hoàn chỉnh rà soát và công khai thông tin những người có thẩm quyền phát ngôn báo chí.

Báo nói Công luận

Theo đó, cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp đăng tải đầy đủ các thông tin người phát ngôn (họ tên, chức vụ, số điện thoại, email) của UBND tỉnh, các sở, ngành, chủ tịch UBND 12 huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh và tất cả các xã/ phường trên địa bàn.

Cổng thông tin điện tử cũng sẽ tiếp tục cập nhật và bổ sung các thông tin khi có thay đổi nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

 Thông tin người phát ngôn UBND tỉnh Đồng Tháp và các sở, ngành.
K. Giang