Điều chỉnh kích thước chữ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới có 50% người ngoài Đảng

(CLO) Sáng 20/9, tiếp tục chương trình Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Audio
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cụ thể, theo cơ cấu thành phần Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX bao gồm: Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên: 47 vị, Đại hội hiệp thương thêm 43 vị (khuyết 4 vị sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ); Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh: 63 vị.

Cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và Người Việt Nam ở nước ngoài: 258 vị (Đại hội hiệp thương cử: 255 vị, khuyết 3 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ).

Thành phần các vị nói trên bao gồm: Cá nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chuyên gia trên các lĩnh vực; Cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, đại diện huyện đảo; Cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; Cá nhân tiêu biểu đại diện chức sắc các tôn giáo; Cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; Cá nhân tiêu biểu là Người Việt Nam ở nước ngoài; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX có tỷ lệ ngoài Đảng là 50%; tỷ lệ nữ là 21,3%; tỷ lệ dân tộc thiểu số là 26,2%; tỷ lệ tôn giáo là 17,1%; 80,4% các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trình độ Đại học trở lên.

Đại hội đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó số lượng Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 385 vị, Đại hội đã hiệp thương cử  374 vị  tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Ngay sau khi hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất (khóa IX) đã diễn ra. Hội nghị này có nhiệm vụ cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Trước đó, các đại biểu tham dự cũng tập trung thảo luận sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam sao cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Mặt trận các cấp. Bởi trong thực tiễn hoạt động, một số vấn đề phát sinh chưa được Điều lệ quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp. Vì thế, quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc.

Chẳng hạn như vấn đề mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận; chế độ họp thường kỳ của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cấp xã.

Sau Đại hội, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất cử ra các chức danh trong Ban Thường trực, thẩm quyền điều hành công việc và ký các văn bản đề nghị chuẩn y các chức danh chưa được quy định; việc xem xét đề nghị khen thưởng Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” chưa được đề cập; thẩm quyền xem xét kỷ luật đối với thành viên vi phạm ở cấp Trung ương chưa hợp lý; việc xác định cơ cấu tham gia Ủy ban đối với thành phần cá nhân tiêu biểu còn chung chung, chưa rõ những cá nhân tiêu biểu là chuyên gia, nhà khoa học…

PV