Điều chỉnh kích thước chữ

Việt Nam cần có con đường đi riêng, không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới

(CLO) Hôm nay (26/10), GS.TS Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu tại hội thảo khoa học với chủ đề: "Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển" do Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức.

Báo nói Công luận
GS.TS Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VGP

GS.TS Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VGP

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế khẳng định chủ trương phát triển nhanh và bền vững từ Đại hội Đảng lần thứ XII vẫn còn nguyên giá trị nhưng yêu cầu cần phải có cách làm sáng tạo và khả thi theo đặc điểm của Việt Nam, chứ không phải sao chép mô hình, giải pháp từ bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Các chuyên gia kinh tế cũng đề nghị tiếp tục coi trọng vai trò của doanh nghiệp, không chỉ ở chủ trương của Đảng mà còn trong từng chính sách, giải pháp của Nhà nước khi thực hiện chức năng của mình; có chiến lược về phát triển các đô thị, coi đây là một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế...

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các phát biểu, tổng kết về việc thực hiện Chiến lược kinh tế xã hội 2011- 2020 và đề xuất của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, các chuyên gia kinh tế về hướng đi trong Chiến lược 10 năm tới của đất nước và tầm nhìn tới năm 2045.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình với quan điểm của nhiều nhà khoa học rằng Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới. Trong khi đó, theo khuyến nghị của một số quốc gia, tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam là tập trung phát triển kinh tế để có nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội . Tuy nhiên, đặc điểm và trình độ phát triển xã hội của Việt Nam không cho phép thực hiện khuyến nghị này. Do đó, trong từng chủ trương, chính sách, Đảng, Nhà nước luôn gắn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển với tiến bộ và công bằng xã hội.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VGP

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VGP

Để làm tốt điều này, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các nhà khoa học tập trung nghiên cứu rõ 8 mối quan hệ lớn trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) gồm: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Ngoài ra, cần làm rõ thêm 2 mối quan hệ khác, đó là quan hệ giữa Nhà nước với thị trường và xã hội; mối quan hệ giữa mở rộng dân chủ đi liền với kỷ cương xã hội. “Chúng ta nên tập trung làm rõ hơn 10 mối quan hệ này để thống nhất trong nhận thức và thực hiện nhuần nhuyễn trong thực tiễn trên tinh thần không phiến diện, cực đoan, duy ý chí”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Về định hướng phát triển đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia cần làm rõ Việt Nam nên tiếp tục đi theo con đường trở thành một nước công nghiệp hay trở thành một nước phát triển, ở mức độ trung bình cao hay trung bình thấp...

PV