Điều chỉnh kích thước chữ

Vĩnh Phúc: Hướng tới thoát nghèo bền vững

(CLO) Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ các mục tiêu cơ bản: đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% đến 1,5%/năm; các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% đến 4%/năm. Với những mục tiêu mà Chính phủ đề ra trong những năm vừa qua Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả đáng mừng trong công tác giảm nghèo.

Audio

Theo đó, giai đoạn 2016- 2018, trên địa bàn tỉnh có trên 178.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền trên 1.000 tỷ đồng; 380 hộ nghèo được vay  6,5 tỷ đồng làm nhà ở; trên 3000 hộ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được vay trên 119 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh; 1.286 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề; 467 lao động được hỗ trợ xuất khẩu lao động với số tiền trên 312  triệu đồng.

Hỗ trợ về y tế, giáo dục, giai đoạn 2016-2018, có 114.317 lượt học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số được miễn, giảm học phí; 1.286 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề.

Toàn tỉnh có 261.025 lượt người nghèo và người dân các thôn đặc biệt khó khăn được mua thẻ bảo hiểm y tế bằng nguồn ngân sách cấp. 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người cận nghèo được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ y tế từ tuyến xã đến tuyến huyện, tỉnh.

Từ những chính sách hỗ trợ trên, hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều toàn tỉnh còn 2,98%, giảm gần 1% so với năm 2016. Đến nay, toàn tỉnh có 110/112 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu giai đoạn 2018- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đã chiều toàn tỉnh còn dưới 2,0%, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ về vốn, việc làm, y tế, giáo dục, pháp lý…

Đặc biệt, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và nhân dân các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn để họ tiếp tục vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiều hộ gia đình có đời sống khá nhờ vay vốn phát triển kinh tế

Chỉ còn hai năm nữa, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cán đích. Để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới, các cơ quan chức năng trong tỉnh đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo, tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, thực hiện.

Trong đó, tập trung ba nhóm chính sách: hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Căn cứ các chính sách giảm nghèo hiện hành, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các địa phương tổ chức phân loại đối tượng hộ nghèo, xác định nhu cầu hỗ trợ, tổ chức để hộ nghèo đăng ký phấn đấu thoát nghèo, từ đó có giải pháp hỗ trợ tạo sinh kế, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động.

Phân công đảng viên, các tổ chức chính trị, đoàn thể cơ sở theo dõi giúp đỡ; tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xóa đói, giảm nghèo cấp xã, huyện.

Gắn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường phân cấp cho cơ sở, chủ động trong lập kế hoạch, điều hành quản lý các hoạt động của chương trình.

 Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo.

Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng. Hy vọng với những giải pháp đồng bộ và thực hiện nghiêm túc, tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng giảm số hộ nghèo hướng tới thoát nghèo bền vững.   

                                                                                                                       Thanh Hoài