Điều chỉnh kích thước chữ

Vĩnh Phúc tăng trưởng kinh tế năm 2018 có tín hiệu khả quan

(CLO) Năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều tín hiệu vui trong phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Có được kết quả đó là nhờ sự sáng suốt về chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong việc xây dựng hệ thống hành chính liêm chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Báo nói Công luận

Kết quả nổi bật năm 2018 đã đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 8,06%, vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra (7,5 - 8%). Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng có tốc độ tăng trưởng khá và có mức tăng cao nhất từ năm 2016 trở lại đây, ước tăng 13,54% so với năm 2017, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của tỉnh (đóng góp 6,61 điểm % tăng trưởng). Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, cao hơn mức tăng năm 2016 và năm 2017, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,24 điểm %. 

Vĩnh Phúc  tăng trưởng kinh tế trên nhiều lĩnh vực

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 có xu thế tốt hơn, đã dần đi vào chiều sâu. Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Quy mô nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng. Ước năm 2018 quy mô GRDP theo giá hiện hành của tỉnh đạt gần 93,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2 nghìn tỷ đồng so với năm 2017, đưa giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 85,62 triệu đồng/người/năm, tăng 6,57 triệu đồng/người/năm so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 8,52% năm 2017 còn 8,17% năm 2018; công nghiệp – xây dựng tăng từ 59,62% lên 60,71%; dịch vụ giảm từ 31,86% còn 31,12% do năm 2018, tăng trưởng khu vực dịch vụ thấp hơn tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng.

Bên cạnh đó, thu, chi ngân sách của tỉnh dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, đến hết năm 2018 có 103/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 92% tổng số xã trên toàn tỉnh. Các giải pháp phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chuyển biến tốt, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2018 Trung tâm hành chính công của tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Để tiếp tục gặt hái những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất mục tiêu tổng quát gồm: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tinh giản bộ máy, tổ chức, biên chế gắn với xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, năng động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thanh Hoài