Điều chỉnh kích thước chữ

Hoàn thành và vượt 6 nhóm chỉ tiêu quản lý nhà nước về thanh niên

(CLO) UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 39/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

Audio
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bài liên quan

Điểm nổi bật, thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội đã triển khai Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2016-2020, gồm 6 nhóm với 22 chỉ tiêu cụ thể.

Đối chiếu với chỉ tiêu theo kế hoạch, một số chỉ tiêu thành phố Hà Nội đặt ra cao hơn như: Thanh niên đô thị, công nhân các khu công nghiệp tập trung được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước yêu cầu đạt 70% so với 60% của kế hoạch; thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương yêu cầu đạt trên 95% so với 80% của kế hoạch..., cơ bản các chỉ tiêu trong chương trình phát triển thanh niên của thành phố Hà Nội đạt và vượt so với yêu cầu. 

Về giải quyết chế độ chính sách thanh niên xung phong, Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét duyệt cho những cựu thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp một lần; trong năm 2020, đã giải quyết 43 trường hợp, trong đó, bao gồm 41 trường hợp hưởng trợ cấp 1 lần và 2 trường hợp hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần. 

Từ kết quả đạt được, UBND thành phố đã xây dựng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường trách nhiệm và hỗ trợ thanh niên; đặc biệt quan tâm các nhóm thanh niên khó khăn (thanh niên dân tộc ít người, khuyết tật, sau cai nghiện và thanh niên sau cải tạo). 

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2021-2030; lồng ghép các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ có cùng mục đích, đối tượng và địa bàn để cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực đầu tư và tập trung triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, không dàn trải nhằm đạt hiệu quả thiết thực đối với các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát tình hình, điều kiện thực tế để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, có khả thi; song song với việc rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa đổi các cơ chế, chính sách của thành phố liên quan thanh niên. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; động viên, khen thưởng; phê bình, kỷ luật kịp thời tạo sự nghiêm túc trong tổ chức thực hiện.

Năm 2021, UBND thành phố sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Minh Chí