Điều chỉnh kích thước chữ
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X:

Nhìn lại 10 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trong 68 năm qua

(CLO) Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X nhằm tôn vinh biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.