Điều chỉnh kích thước chữ
Cao Bằng - Đánh thức miền non nước:

Sở Tài Nguyên & Môi trường: Tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường gắn với phát triển bền vững

(NB&CL)Những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ TNMT. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần phát triển KT-XH của địa phương ...

Audio
Bài liên quan

Nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên, môi trường

Cùng với sự nỗ lực vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng trong việc chung tay xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Nhằm đảm bảo công tác quản lý môi trường đạt hiệu quả, hàng năm Sở TN&MT tỉnh đã thực hiện triển khai Kế hoạch quan trắc, phân tích chất lượng môi trường với tần suất 3 lần/năm; theo dõi, vận hành và bảo dưỡng định kỳ 2 trạm quan trắc nước tự động liên tục trên sông Bằng và sông Hiến. Kết quả quan trắc hàng năm cho thấy, chất lượng môi trường, các chỉ tiêu thành phần môi trường tự nhiên và chỉ tiêu ô nhiễm cơ bản đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam. Trong đó, tỉnh xác định một số khu vực môi trường nguy cơ gây ô nhiễm cao như, các bãi chôn lấp rác thải; khu vực lưu giữ kho thuốc hóa chất bảo vệ thực vật; khu vực liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản…

Sửa đổi Luật BVMT hướng đến 3 mục tiêu phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Sửa đổi Luật BVMT hướng đến 3 mục tiêu phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Để giải quyết các khu vực môi trường có nguy cơ gây ô nhiễm cao, thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhằm xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, đầu tư vận hành 2 hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang và thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An bằng nguồn vốn ODA. Ngoài ra, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị đầu tư hệ thống thu gom, trang bị các phương tiện, thiết bị để xử lý chất thải rắn trong việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.

Đối với tài nguyên nước, Sở TN&MT đã triển khai các Kế hoạch quản lý chặt chẽ, hướng tới mục tiêu các nguồn nước và công trình thủy nông được cộng đồng bảo vệ, nhằm không bị ô nhiễm bởi các nguồn rác, nước thải... Trong đó, Sở thẩm định và trình UBND tỉnh cấp 2 giấy phép tài nguyên nước, phê duyệt 8 Bảng kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Báo cáo rà soát, bổ sung khu vực điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt trên đại bàn tỉnh Cao Bằng; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020...

Đặc biệt, nhằm đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường, tỉnh Cao Bằng khuyến khích các các thành phần kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, Hội Bảo vệ thiên nhiên & Môi trường... tham gia đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Các dự án triển khai tập trung sử dụng hợp lý tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học. Triển khai bộ tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đối với các khu vực hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng; khoanh vùng di sản và đề ra phương án bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản trong Công viên địa chất non nước Cao Bằng.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, thời gian qua, Sở TN&MT đã phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các lớp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Sở TN&MT phối hợp với các Trường học tổ chức các Hội thi sân khấu hóa, vẽ tranh, thi ảnh… về chủ đề môi trường. Hàng năm, Sở tham mưu cho tỉnh tổ chức Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, kỷ niệm ngày Nước, ngày Khí tượng thế giới tại các huyện/thành phố…

Đoàn viên thanh niên huyện Hà Quảng ra quân thu dọn rác thải nhựa.

Đoàn viên thanh niên huyện Hà Quảng ra quân thu dọn rác thải nhựa.

Những giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên môi trường

Là tỉnh biên giới, tỉnh Cao Bằng đang tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường vùng biên giới với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) không gây ô nhiễm môi trường sang địa phận biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã, xuất nhập các sinh vật ngoại lai và kiểm soát các sản phẩm sinh vật biến đổi gen; xây dựng và thực hiện các quy tắc về bảo vệ môi trường các dòng sông, suối chung giữa hai nước, quản lý môi trường các cửa khẩu giao lưu, buôn bán trao đổi hàng hóa của hai nước. Ngoài ra, tỉnh cũng đã phối hợp với Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT triển khai dự án “Hỗ trợ thực hiện hành lang Đa dạng sinh học xuyên biên giới Cao Bằng - Quảng Tây (Trung Quốc)”.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bản tỉnh Cao Bằng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, kinh tế còn hạn hẹp, tổng thu nhập thấp nên kinh phí dành cho sự nghiệp môi trường hàng năm chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu công việc… Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường, hướng đến phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Sở TN&MT đã đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong đó chú trọng đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019; thực hiện kiểm tra, kiểm soát môi trường; hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy định quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh; Quyết định về quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 4/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở TN&MT tăng cường việc rà soát các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường có vị trí gần đường quốc lộ, ảnh hưởng đến cảnh quan trong khu vực xây dựng Công viên địa chất non nước Cao Bằng, từ đó đề xuất giải pháp xử lý nhằm đảm bảo các tiêu chí được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đặc biệt, phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Karst và Di sản địa chất triển khai thi công hoàn thành dự án “Khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản trong Công viên địa chất non nước Cao Bằng”.

Ngoài ra, Sở TN&MT Cao Bằng cũng sẽ tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn Đa dạng sinh học cho các cấp ngành, địa phương, các thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư. Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh…

Minh Diễn - Quán Tuấn