Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự phát triển vững chắc của Thủ đô

(CLO) Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội sẽ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngày 22/12, phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội sẽ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

xay dung dang trong sach vung manh  nhan to quyet dinh su phat trien vung chac cua thu do hinh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham luận tại hội thảo. Ảnh: HNP

Bài liên quan

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng được các cấp ủy đảng của Đảng bộ Thành phố đặc biệt quan tâm, tạo động lực, sức mạnh để Đảng bộ, quân và dân Thủ đô đứng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ làm nên kỳ tích "Điện Biên Phủ trên không", cùng dân tộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ Hà Nội kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quá trình đổi mới, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu và kịp thời, Đảng bộ Hà Nội đã nhạy bén, xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung trong từng thời điểm, nhất là những thời điểm có tính bước ngoặt.

Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn được Đảng bộ quan tâm và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, việc xây dựng văn kiện mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố được tiến hành tổng kết công phu, nghiêm túc và có chất lượng cao, là những công trình tổng kết lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Trong quá trình phát triển, Thủ đô có nhiều lần điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, vấn đề đoàn kết trong Đảng bộ được đặt lên hàng đầu, với phương châm: “Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm để nhanh chóng ổn định và phát triển”. Đảng bộ Hà Nội chú trọng rà soát, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. 

Thành phố ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Sau 3 năm thực hiện đã củng cố 226 TCCSĐ (đạt 100%), ngăn chặn không để phát sinh điểm nóng. 

Thành ủy cũng luôn xác định công tác cán bộ giữ vị trí then chốt của then chốt, là khâu đột phá và tập trung chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Những nỗ lực trong công tác tổ chức, cán bộ đã đem lại kết quả tích cực: Khi mới mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Hà Nội chỉ có 80% cán bộ chủ chốt phường, thị trấn và 30-50% cán bộ chủ chốt xã đạt trình độ Đại học; đến năm 2020, trình độ cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng cán bộ cấp ủy bảo đảm sự chủ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, cụ thể: trình độ chuyên môn Cao đẳng, Đại học trở lên có 12.709 đồng chí (đạt tỷ lệ 98,26%).

Để nâng cao chất lượng cán bộ, Thành ủy tiếp tục ban hành Đề án số 07-ĐA/TU đào tạo 1.250 cán bộ nguồn làm công tác Đảng và cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn. Đề án số 04-ĐA/TU về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được thường xuyên quan tâm; tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quy hoạch, đất đai, tài chính, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... phát hiện, xử lý nghiêm minh vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, kể cả cán bộ chủ chốt, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội rút ra 5 kinh nghiệm đó là: Đảng bộ Hà Nội luôn kiên định về bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Thủ đô.

Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự phát triển vững chắc của Thủ đô Hà Nội. Đảng bộ đặc biệt quan tâm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Tích cực tuyên truyền để các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa phù hợp với tính đặc thù của Hà Nội; kịp thời đề ra các quyết sách phù hợp với thực tiễn Thủ đô, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề mới phức tạp nảy sinh từ cuộc sống.

Chăm lo gắn kết mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp. Cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân. 

Thường xuyên bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương; chủ động phối hợp, sự giúp đỡ, ủng hộ, hợp tác của các địa phương trong cả nước, các cơ quan bộ, ban, ngành của Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội, thu hút nguồn lực để phát triển Thủ đô và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong quá trình đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Minh Chí

Bình Luận
 
 
Tin mới
Bắt giữ lái xe ba gác gây tai nạn khiến 3 người thương vong

(CLO) Ngày 27/6, Công an TP Thanh Hóa vừa bắt giữ tài xế xe ba bánh bỏ trốn sau va chạm giao thông với một xe máy khiến 3 người thương vong.

Hơn 2 năm hoạt động, Bến xe miền Đông mới vẫn như…‘chốn không người’

(CLO) Đi vào hoạt động hơn 2 năm, Bến xe miền Đông mới hoạt động chưa hiệu quả, vắng khách, không phát huy hết công năng được xây dựng trước đó.

Dược phẩm OPC dự kiến trả thưởng cổ phiếu tỷ lệ cao bất thường lên tới 141%

(CLO) Dược Phẩm OPC đang gây chú ý với mức trả thưởng cổ phiếu cao bất thường tới 141% từ thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển.  

Quân nhân nghĩa vụ bị bắt sau 32 năm trốn truy nã vì trộm súng AK

(CLO) Khi đang là quân nhân nghĩa vụ tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu I (thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), Hanh cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp 02 khẩu súng AK của đơn vị, sau đó đào ngũ, lẩn trốn.

Triển khai thu phí điện tử không dừng tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc từ 1/8/2022

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 01/8/2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.

Những cải tiến nổi bật của Galaxy M53 5G

(CLO) Với sự nâng cấp hiệu năng bên trong lẫn thiết kế bên ngoài, Galaxy M53 5G mang đến cho người dùng trải nghiệm giải trí chất lượng không kém các dòng smartphone cao cấp.

Ruộng đồng

(CLO) Dù diện tích đất trồng lúa nằm ngay dưới chân đại công trình thủy nông 3.000 tỷ (hồ chứa nước Ia Mơr) song hàng chục hộ dân chỉ làm được 1 vụ lúa nhờ nước trời. Vụ mùa còn lại, người dân đành ngậm ngùi bỏ hoang vì không có nước.

Điều tra vụ một thanh niên tử vong nghi do bị đạn bắn ở Đồng Nai

(CLO) Người dân phát hiện một thanh niên đang đi xe máy thì bất ngờ bị ngã xuống đường bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương xuyên qua ngực, nghi do bị đạn bắn.

Hội nghị G7 khiến thị trấn yên bình tại Elmau sống trong 'sợ hãi'

(CLO) Các nhà lãnh đạo G7 sẽ gặp nhau trong 3 ngày tại Lâu đài Elmau, Đức và biến khu vực bình dị này của Bavaria thành một khu vực an ninh cao, tác động đến các doanh nghiệp và trường học địa phương.