Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội sẽ giảm hàng nghìn biên chế hành chính và sự nghiệp trong năm 2021

(CLO) Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 18, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội, năm 2021.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Theo nghị quyết, năm 2021, biên chế hành chính của Thành phố là 9.003 biên chế, trong đó, biên chế công chức là 7.927 biên chế, giảm 115 biên chế so với năm 2020. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2021, tại Quyết định số 796/QĐ-BNV, ngày 13/10/2020; Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 1.076 chỉ tiêu, giảm 361 chỉ tiêu so với năm 2020.

Biên chế sự nghiệp là 135.383 biên chế, trong đó, biên chế viên chức là 116.380 biên chế, giảm 6.385 biên chế so với năm 2020, gồm: Giảm trừ từ nguồn biên chế dự phòng còn chưa sử dụng: 2.585 biên chế; Giảm do chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách (theo Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 19/02/2019, của UBND Thành phố về nâng mức tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021): 30 đơn vị sự nghiệp với 1.913 biên chế; Giảm biên chế viên chức giáo dục khối mầm non: 734 biên chế do giảm 9.838 học sinh; Giảm biên chế viên chức tại các trường Cao đẳng nghề: 201 biên chế do giảm 1.352 học sinh, sinh viên; Giảm biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế theo chủ trương tinh giản biên chế (đảm bảo lũy kế giảm 10%): 256 biên chế; Giảm biên chế viên chức theo tỷ lệ tự chủ từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp y tế đã tự chủ một phần chi thường xuyên: 696 biên chế.

Ngoài ra, biên chế sự nghiệp còn có Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 10.464 chỉ tiêu, giảm 405 chỉ tiêu so với năm 2020. Lao động hợp đồng theo định mức: 8.539 chỉ tiêu, giảm 391 so với năm 2020 do giảm cô nuôi theo giảm của số học sinh khối Mầm non. 

Nghị quyết cũng đề ra một số giải pháp sau: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và trong toàn hệ thống chính trị. 

Triển khai có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành của Thủ đô, thực sự hướng tới người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020, của Chính phủ; rà soát trùng chéo chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt ở các nhiệm vụ phức tạp, giao thoa, khó phân định giữa các cơ quan, đơn vị.

Tập trung các giải pháp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, đây là nội dung quyết định đến khả năng có tiếp tục giảm biên chế sự nghiệp được 10% giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, tính toán thành lập các trường liên cấp, đẩy mạnh thành lập các trường ngoài công lập.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; nâng cao dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

Tập trung điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ, trên cơ sở danh mục khung vị trí việc làm được Bộ Chính trị thông qua và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Quản lý chuyên ngành; đảm bảo bố trí cơ cấu lực lượng gián tiếp và trực tiếp phù hợp (35%-65%), có phương án tổ chức đội ngũ kế toán, y tế trường học và luân chuyển, điều động giáo viên giữa các đơn vị phù hợp.

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, để đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới công tác tuyển dụng; nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất. Xác định chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô phải là yếu tố hàng đầu quyết định đến hiệu quả công tác tham mưu tại tất cả các ngành, lĩnh vực.